Reklamační řad

Úvodní ustanovení:

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a Rita's galantery v případě, že přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Je zpracován v návaznosti na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád je vyvěšen na internetových stránkách Rita"s galantery a v prodejně Rita's galantery.

Základní podmínky reklamace:

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, na kterou nebyl prodávajícím upozorněn, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2. Reklamovat však nelze zboží, které bylo již rozstříháno, vypráno nebo jiným způsobem byl u něho proveden zásah ze strany kupujícího. Dále na zboží, které bylo špatně skladováno nebo udržováno jinak, než mu bylo prodávajícím doporučeno.

3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím a to neprodleně písemně, nebo osobně provést reklamaci v prodejně Rita's galantery.

Vyřízení reklamace:

1. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dni.

2. Zpravidla je však o reklamaci rozhodnuto při předložení zboží na prodejně Rita's galantery. Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen přizvat třetí osobu.

3. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat platným daňovým dokladem, dosvědčujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.

O reklamaci může být rozhodnuto následujícími způsobem:

- dodáním chybějícího množství zboží - přiměřenou slevou z kupní ceny

- výměnou vadného zboží za bezvadné, v případě, že vada brání využití zboží k danému účelu

- výměnou vadného zboží za jiný druh zboží v hodnotě zakoupeného vadného zboží

- odstoupením od smlouvy

 

Margarita Anakovskaya
majitelka

V Praze dne 1. 12. 2016